การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้

    “ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราป้อนให้ลูกของเราทาน จะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเขาในภายหลัง ตรวจกรอง specific IgE ในเด็กเล็ก เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะได้รับอาหารที่มีคุณค่า และไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรืออันตรายกับเขาในภายหลัง”

                                    การตรวจหาปริมาณ specific IgE เพื่อการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้
              เป็นการตรวจวินิจฉัยภูมิแพ้โดยการตรวจวัดระดับของ Specific IgE โดยใช้เครื่อง วิเคราะห์อัตโนมัติ Phadia USA ซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องวิเคราะห์โรคภูมิแพ้เพียงหลักการเดียวที่เป็นที่ยอมรับผลการตรวจในระดับมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นยำ และสอดคล้องกับอาการของคนไข้ โดยการตรวจวิเคราะห์จะใช้หลักการ Immunofluoresence ในการตรวจวัดระดับของ Immunoglobulin-E ซึ่งโดยปกติมีในปริมาณน้อยในร่างกาย โดยปัจจุบันมีการพัฒนาเพื่อเพิ่ม Capacity ของallergen ที่ใช้ในการทดสอบเป็นแบบ 3-dimensioncellulose polymer จึงเพิ่มโอกาสในการตรวจจับ IgE-antibody สามารถใช้ในการวินิจฉัยผล(diagnosis) พยากรณ์ (prognosis) อาการของโรคในกลุ่มที่มีโอกาศเสี่ยงต่อการเป็นโรคและยังช่วยติดตามการรักษา(follow-up)ได้ โดยได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งองค์กรอนามัยโลก(WHO) และ FDA

           ทั้งนี้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในยุคก่อนใช้การตรวจด้วยวิธีการตรวจ Screening allergen ชนิดต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีการตรวจยังมี ผลบวกเทียมอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการตรวจแต่ละครั้งชุดตรวจอาจให้ผลบวกกับallergen หลายชนิด ทั้งวิธีเก่ายังมี Sensitivity ในการตรวจหาระดับ Immunoglobulin-E ที่ไม่สูงพอ ผลการตรวจจึงให้ผลคลาดเคลื่อนได้ง่าย จึงทำให้ ยากต่อการให้คำปรึกษาคนไข้ ว่าสิ่งกระตุ้นใดควรงด สิ่งกระตุ้นใดคือตัวก่อโรคภูมิแพ้ที่แท้จริง

 

                                                                วิธีการเลือกรายการส่งตรวจ
           โดยทั่วไปแล้วพบว่าเด็กที่มาหาแพทย์ด้วยอาการของภูมิแพ้ชนิดต่างๆ พบว่ามีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เป็นภูมิแพ้จริง บางส่วนมีอาการเหมือนจริงแต่ไม่ใช่เป็นโรคภูมิแพ้ การตรวจจากการดูอาการอย่างเดียวจึงยังไม่พอ การตรวจเลือดที่เป็นการยืนยันจึงมีวามจำเป็น เพื่อป้องกันผู้ป่วยที่ไม่ได้ป่วยเป็นภูมิแพ้ต้องมารับยารักษาโรคภูมิแพ้ ทั้งนี้เพื่อการดูแลและรักษาคนไข้ที่ดีที่สุด


       1. Pool allergen screening test
                1.1 Phadiatop®Infant สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี เป็นการตรวจเบื้องต้นในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการแพ้ในกลุ่ม common food allergens ได้แก่ d1 : House Dust Mite e1 : cat dander e5: dog dander f1: egg white f2: milk f13: Peanut f24: shrimp g6: Timothy grass t3: common silver birch w1: common ragweed w21: wall pellitory
                1.2 Phadiatop® สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปีจนถึงผู้ใหญ่ เป็นการตรวจในเบื้องต้นในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการแพ้ในกลุ่ม common inhale allergens ได้แก่ fd1 :House Dust Mite fd2:House Dust Mite fe1:Cat dander e3:horse dander fe5:Dog dander fg6:Timothy grass g6:Timothy grass ft3:common silver birch ft9 :olive fw6 :mugwort fw19 :wall pellitory m2 :Caldosprium herbarum
ทั้งนี่หากผลการตรวจกรองเป็นลบ ก็แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ในรายการข้างต้น หากผลตรวจกรองเป็นบวกแสดงว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการแพ้ Allergen ในกลุ่มข้างต้น ให้พิจารณาทำการตรวจยืนยันชนิด Specific allergen ต่อไป


     2. Specific allergen test
โดยท่านสามารถเลือกส่งเป็นรายการ allergen ที่สงสัยเป็นกรณี หรือเลือกส่งเป็นชุดตามกลุ่มอาการได้ ดังนี้
              1. Eczema Allergy Panel for Eczema symptoms (infants and young children below 5 years of age) (11 Allergens/panel)
• f1 Egg white (ไข่ขาว)
• f2 Cow’s milk (นมวัว)
• f3 Fish (ปลา)
• f4 Wheat (แป้งสาลี )
• f13 Peanut (ถั่วลิสง)
• f14 Soya bean (ถั่วเหลือง)
• f24 Shrimp (กุ้ง)
• d1 D. pteronyssinus (ไรฝุ่น)
• d2 D. farinae (ไรฝุ่น)
• e1 Cat dander (epithilium/protien จากแมว)
• e5 Dog dander (epithilium/protien จากสุนัข)


           2. Food Allergy Panel for Wheeze / Rhinitis (children up to 7 years of age) ( 5 Allergens )
• Egg white (ไข่ขาว)
• f2 Cow’s milk (นมวัว)
• f3 Fish (ปลา)
• f4 Wheat (แป้งสาลี )
• f24 Shrimp (กุ้ง)
            3. Respiratory Allergy Panel for Wheeze / Rhinitis (children up to 7 years of age) ( 8 Allergens )
• d1 D. Pteronyssinus (ไรฝุ่น)
• d2 D. farinae (ไรฝุ่น)
• e1 Cat dander (epithilium/protien จากแมว)
• e5 Dog dander (epithilium/protien จากสุนัข)
• g2 Bermuda grass (เกสรหญ้าแพรก)
• g10 Johnson grass (เกสรหญ้า)
• m3 Aspergillus fumigatus (เชื้อรา)
• m6 Alternaria alternata (เชื้อรา)
          4. Food Allergy Panel for Asthma / Rhinitis ( school children and adults ) 6 Allergens
• f1 Egg white (ไข่ขาว)
• f2 Cow’s milk (นมวัว)
• f4 Wheat (แป้งสาลี )
• f13 Peanut (ถั่วลิสง)
• f23 Crab (ปู)
• f24 Shrimp (กุ้ง)
         5. Respiratory Allergy Panel for Asthma / Rhinitis ( school children and adults ) 9 Allergens
• d1 D. Pteronyssinus (ไรฝุ่น)
• d2 D. farinae (ไรฝุ่น)
• g2 Bermuda grass (เกสรหญ้าแพรก)
• g10 Johnson grass (เกสรหญ้า)
• m3 Aspergillus fumigatus (เชื้อรา)
• m6 Alternaria alternata (เชื้อรา)
• m3 Aspergillus fumigates
• m6 Alternaria alternate
• m6 Alternaria alternate


หมายเหตุ
1. ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายการตรวจในแต่ละชุดได้ในใบสั่งตรวจ Allergy ของทางบริษัทฯ
2. การแนะนำตรวจตามชุดการตรวจข้างต้นแนะนำตามสมาคมโรคภูมิแพ้แห่งประเทศไทย

 

ความสำคัญของการตรวจ
             การตรวจให้ทราบว่าผู้ป่วยนั้นแพ้ Allergen ใดนั้นมีความสำคัญมากถึงผู้ป่วยจะยังไม่มีอาการแพ้ก็ตาม เนื่องจาก Allergen มีคุณสมบัติที่ Cross group หากไม่มีการหยุด allergen ที่ผู้ป่วยแพ้จะทำให้ร่างกายแพ้ Allergen มากชนิดยิ่งขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาภูมิแพ้กับผู้ป่วยในอนาคตได้


การรายงานผล
              รายงานผลเป็นปริมาณ(Quantitative)หน่วยที่ใช้ คือ kUA/L ตาม International Standardize

สนใจส่งตรวจ ท่านสามารถติดต่อส่งตรวจได้ที่
บริษัท บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด 67/382 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร 0-2942-3680-1 แฟก 0-2942-3682 หรือโทรสายด่วนได้ที่ 089-4776041

                                                             เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30-22.00 น.
1. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทางบริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด ได้จัดให้มี รถรับส่งสิ่งส่งตรวจ และใบรายงานผลถึงสถานที่ โดยรอบปกติให้บริการวันละ 1-2 รอบ ในช่วงเวลา 9.00 - 18.00 น.
2. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในเขตต่างจังหวัด กรุณาติดต่อส่งสิ่งส่งตรวจผ่านทางห้องปฏิบัติการได้ทางไปรษณีย์ และรถทัวร์