• การตรวจ Dengue plus Chikungunya PCR

  การตรวจ Dengue RNA

  More

 • การตรวจวิเคราะห์ธาลัสซีเมีย (Thalassemia Diagnosis)

  บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด มีความพร้อมในการให้บริการการตรวจทางธาลัสซีเมีย ตั้งแต่ระบบการตรวจกรองด้วย OF test และ DCIP test และการตรวจหาฮีโมโกลบิน Bart เพื่อทำการตรวจกรองอัลฟาธาลัสซีเมีย , การทำ Hb typing ใช้หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง..

  More

 • โรคภูมิแพ้ (Allergic Diseases)

  ปัจจุบัน อัตราความชุกของโรคภูมิแพ้ มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยพบอัตราความชุกของโรคหอบหืด และโรคแพ้อากาศในกลุ่มเด็กนักเรียนในเมืองมากขึ้นจากเดิม 2-3 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 5 ปีจึงนำไปสู่การศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยง..

  More

 • การตรวจกรองทารกกลุ่มอาการดาว

  Down syndrome: เป็นความผิดปกติของทารกแรกคลอดซึ่งมีโครโมโซมคู่ที่21 เกินมา 1 แท่ง พบได้ประมาณร้อยละ 0.75 ของทารกแรกคลอดมีชีวิตทั้งหมด..

  More

 • การตรวจสอบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009(H1N1)

  การตรวจสอบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009(H1N1)

  More