ระบบควบคุมคุณภาพ

บริษัท จีโนมโมเลกุล จัดให้มีการวางระบบ QC ทั้ง Internal QC และ External QC ตามมาตรฐานของระบบควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้ได้รับการบริการที่มีมาตรฐานสูงสุด โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งทั้งระบบวิเคราะห์ทางธาลัสซีเมีย,การตรวจ Thyroid hormone การตรวจวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยยืนยันทางดีเอ็นเอ อื่นๆ ซึ่งจะมีการส่งSampleมาตรวจสอบกับทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นนำระบบบริหารคุณภาพเข้าสู่ระบบ ISO15189 ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ห้องปฏิบัติการที่รับเหมาช่วง และห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อ (Subcontractor)

ได้แก่ห้องปฏิบัติการของรัฐฯ หรือห้องปฏิบัติการนอกที่รับสิ่งส่งตรวจไปวิเคราะห์ต่อจากทางบริษัทฯ ซึ่งห้องปฏิบัติการเหล่านี้จะถูกประเมินศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทุกปีโดยทีมบริหารวิชาการของทางบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าห้องปฏิบัติการนอกทุกแห่งที่ทางบริษัทฯคัดเลือก จะเป็นที่ยอมรับและยังคงมีมาตรฐานคุณภาพอยู่เสมอ สำหรับรายการส่งตรวจพิเศษโดยห้องปฏิบัติการนอกของทางบริษัทฯ ระยะเวลาในการรายงานผลเป็นระยะเวลาโดยประมาณ และอัตราค่าบริการในส่วนของห้องปฏิบัติการนอกในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ ได้โดยที่ทางบริษัทฯจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณต้องการเอกสารรับรองคลิกที่นี่