เกี่ยวกับ GM Lab

  

               นับจากโครงการ Human Genome project ได้เสร็จสิ้นลง เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ก็ได้ก้าวมาสู่การตรวจวินิจฉัยทาง ดี.เอ็น.เอ กันมากขึ้น ทั้งในโรคพันธุกรรม และการตรวจวินิจฉัยยืนยันไวรัสชนิดต่างๆ ปัจจุบันล้วนหันมาใช้เทคโนโลยีการตรวจทางชีวโมเลกุลทั้งสิ้น  บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการตรวจโรคทางพันธุกรรม เช่นโรคธาลัสซีเมีย , G-6-PD,การตรวจกรองทารกกลุ่มอาการดาวฯ Triple Markers รวมทั้งการตรวจทางชีวโมเลกุลต่างๆ เช่นการตรวจหายีโนมไวรัส HIV-1 ,HBV PCR,การตรวจแยกชนิดไวรัส Dengue RNA ,การตรวจ H1N1 PCR เป็นต้น   โดยเฉพาะการตรวจโรคธาลัสซีเมียการแปลผลนั้นค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ผลแล็บ หลายชนิด มาแปลผลร่วมกัน ยากต่อความเข้าใจ อีกทั้งการตรวจอัลฟาธาลัสซีเมียต้องใช้วิธีตรวจทาง DNA ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก ต้องใช้บุคคลากรที่มีประสบการณ์สูง จึงทำให้การตรวจป้องกันตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นไปได้ยาก ทางบริษัทฯ จึงขอถือโอกาสนี้เสนอตัวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้บริการ ตรวจวิเคราะห์ และแปลผลตามมาตรฐานการแปลผลโรคธาลัสซีเมียตามโครงการแห่งชาติ ด้วยบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำวีธีการแปลผลและตรวจติดตามทางอัลฟาธาลัสซีเมียในขั้นต่อไป โดยทางบริษัทฯมุ่งหวังที่จะให้บริการกับลูกค้าทั้งในส่วนของ โรงพยาบาล คลินิก ตลอดจนโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน โดยปัจจุบันนี้ทางบริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด ได้นำมาตรฐานบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ 2551  และระบบบริหารคุณภาพสากลส่วนงานบริการทางห้องปฏิบัติการ ISO15189:2007 มาใช้ในห้องปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว